Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. De informatie op deze website is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, financieel en/of fiscaal advies van welke aard dan ook. volgens Bartje[n]s is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin volgens Bartje[n]s een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • volgens Bartje[n]s: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

volgens Bartje[n]s spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

volgens Bartje[n]s verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

volgens Bartje[n]s is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

volgens Bartje[n]s mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. volgens Bartje[n]s is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is volgens Bartje[n]s niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

volgens Bartje[n]s behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan volgens Bartje[n]s de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal volgens Bartje[n]s, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

E-mail disclaimer
Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. Volgens Bartje[n]s staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Volgens Bartje[n]s kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Op alle verstrekte diensten van volgens Bartje[n]s zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten.

De inhoud van persoonlijke of privé berichten verstuurd door medewerkers vallen buiten de verantwoordelijkheid van volgens Bartje[n]s.

©mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl